20 janvāris, 2015

Dievs un Cilvēks

https://www.youtube.com/watch?v=F3CNKQBSziU

29 maijs, 2014

Par kuršiem un līviem

https://www.youtube.com/watch?v=qumSD8xLL00
 https://www.youtube.com/watch?v=OJ_QM0i00cY

19 maijs, 2014

Baltu sakrālā mantojuma 5. konference

Ādažu kultūras centrā 17.-18.o5.2014. notika Baltu sakrālā mantojuma 5. konferencehttp://www.google.lv/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.baltumantojums.lv%2F&ei=GG16U-jvE-X64QSIwoH4DQ&usg=AFQjCNFPdAVihk26-1ByP6l6ogeZNumcWA&sig2=S97OBB0kwA-I1rmDoOHL8A&bvm=bv.67229260,d.bGE
http://dziveszinazaltis.blogspot.com/2014/05/tevu-tevu-laipas-mestas-bernu-berni.html

07 maijs, 2014

Liepāja nomodā 17. 05. 2014.

Folkloras centrs „Namīns”
Bāriņu ielā 32
20.00 TDA „Rucavietis” pagalmā
20.00-00.00 Biedrība „Viedums” piedāvā „Latgaļu un kuršu sadraudzības darbnīcu”:
- apvidvārdu minēšana,
- baltu zīmju zīmēšana bērniem,
- tējas vākšanas gudrības u.c.
Sarunas ar latgaliešu zintnieku Voldi (Latvju Dievatziņas skaidrojumi, konsultācijas veselības, veselīga dzīvesveida, ēdienkartes jautājumos; āderu iezīmēšana mājokļu plānos u.c. ekstrasensorie uzdevumi.)
21.00 un 22.00 „Atštauku” kuršu programma
23.30 dziesminiece Laura Bicāne (autordziesmas latgaliešu valodā)
Pagalmā silta tēja.
Nomodā: 20.00 – 00.00

05 maijs, 2014

Aicinām uz Baltu sakrālā mantojuma konferenci 2014.g. 17.-18. maijā

http://www.draugiem.lv/ev/18610401:36285/tevu-tevu-laipas-mestas-bernu-berni-laipotaji.-cikla-baltu-sakralais-mantojums

Par veselīgu liepājnieku” 2014. maijā

                                                          Biedrības „Viedums”
pasākuma „Par veselīgu liepājnieku
norišu plāns 2014. gada maijā

10. maijā
Liepājā, Ganību iela 53/55, grāmatnīcā „Zvaigzne ABC”.

Pasākuma laikā atlaides „Zvaigzne ABC” grāmatu iegādei.
Plkst. 12:00 – 15:00 lekcija „Numeroloģija veiksmei” un praktiskā nodarbība „Iepazīsti savus tuvākos”.
Vada numeroloģe Anita Šuideika.

24. maijā
Liepājā, Bāriņu 32, folkloras centrā „Namīns”.

Plkst. 18:00 - 20:00 priekšlasījums-demonstrējums „Neparasti augi veselībai un skaistumam”, vada Grobiņas botāniskā dārza īpašnieks Ilmārs Graudiņš.

31.maijā
Liepāja, Ganību iela 53/55, grāmatnīcā „Zvaigzne ABC”.

Pasākuma laikā atlaides grāmatu iegādei.
Plkst. 12:00 – 13:30 lekcija „Palutini savas pēdas” (pašmasāžas tehnika), diskusijas, vada speciāliste Anita Šuideika (mob. 26438599).
Plkst. 13:30-15:00 meditācija „Saruna ar viedo sevī”.
Vada lektore Rita Rozentāle.

31. maijā
Liepājā, Bāriņu 32, folkloras centrā „Namīns”.

Plkst. 16:00 – 17:00 „Latviskās dzīvesziņas skola – Baltu sakrālā mantojuma konferences atskaņas” - priekšlasījums „Cilvēks Dieva ķermenī”,vada biedrības „Viedums” vadītājs Voldis Prancāns. Diskusijas.
Plkst. 17:00 – 18:00 priekšlasījums „Senās rotas ģimenei”,
Vada rotkalis Andris Grebis.
Plkst. 18:00 - 20:00 priekšlasījums-demonstrējums „Neparasti augi veselībai un skaistumam”, vada Grobiņas botāniskā dārza īpašnieks Ilmārs Graudiņš.

(Vēlams pieteikties laicīgi - mob. 22187937, biedriba.viedums@inbox.lv)

29 marts, 2014

Pēdējais mūža gods latviešu tradīcijā

http://www.draugiem.lv/www.viedums.lv/gallery/?aid=52490283

21 marts, 2014

Par latviešu garīgo satversmi - konference

Konference

Globalizācijas laikmeta izaicinājumi latviešu garīgās satversmes vērtībām.
Ernesta un Arvīda Brastiņu mantojuma perspektīva.

Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2014. gada 4. aprīlī


Konferences tēma:
Tauta, kas jau vairāk kā 10 tūkstošus gadu šeit arusi zemi un audzinājusi bērnus dzimtajā valodā, kopš 12. gs. bija pieradusi izteikt savas domas arī vācu valodā. Nacionālās atdzimšanas laika inteliģence izglītību ieguva krievu un vācu valodās un arī atbilstošā garā. Arī mācību iestāžu garīgā atmosfēra veidojās pamatā krievu administrācijas vai vācu sīkburžuāziskās mentalitātes apstākļos.
Vai latviešiem pietiekami dziļi piemīt visai tautai (nācijai) kopīga ideoloģija, skaidri mērķi. Latvija aktīvi dodas uz koptu nacionālu valsti, un tā nepadodas kādai rietumu federācijai. Laimīgi nelaimīgā kārtā Latvija ir jau globālo finanšu un tirgus tīklos, tā kā atliek vien pielāgoties, uzturot kaut cik mērķtiecīgu izveicību. Runa te ir par valsts ideoloģiju, galveno attīstības vektoru, galveno prioritāti. Pirmkārt, ir jākļūst imūniem pret vērtību, jēdzienu, tostarp latviskuma un nacionālisma viltojumiem un apmelojumiem.
Diskusijas gaitā jāveido kopīgs uzskats: labākais izdzīvošanas veids ir senā domāšanas veida radoša savienošana ar informācijas sabiedrības jaunākajām iespējām, atklājot seno un brīvvalsts laika domāšanas veida pamatu un rašanās vēstures:
Būt latvietim! – Tautība nepastāv tikai deguna platumā un matu krāsā. Piederību kādai tautai noteicu es pats. Mana tautība atkarīga no mana paša gribas. Kamdēļ es gribu būt latvietis? Es varu būt latvietis triju lietu dēļ: sevis dēļ, cilvēces dēļ, Dieva dēļ!

Tauta (nācija) ir tas veselais, kurā arī es kaut kas esmu. Tas ir lielums, kas vienā gabalā ar mani. Sevis paša dēļ es varu būt latvietis tāpēc, ka piederība latviešu tautai dara mani lepnu. Es lepojos ar savas tautas pagātni, kas sniedzas atpakaļ līdz pašiem āriešu (baltu un āriešu – Aut.) pirmtautas šūpuļiem. (..) Sevis paša dēļ es dzīvoju latviešu tautā, arī tādēļ, ka viņas valoda, ierašas un kultūra dod manai dvēselei pārdzīvojuma dziļumu. Tradīcijas, ierašas, kultūra ir tās, kas manu pārdzīvojumu noorganizē, satversmē. Bez tautas mans pārdzīvojums kļūs sekls un paviršs. Bet dvēsele slāpst d z i ļ u m a.
Es gribu būt latvietis cilvēces dēļ. Es zinu, ka tas jaunais un vērtīgais, ko dēvē par cilvēces gara sasniegumiem, var rasties tikai tautās. Tikai tautas spēj materializēt garu. Tautās kristalizējas  v i s c i l v ē c ī g ā s vērtības. Tautās nobriest tie spēki, kas liek piedzimt ģēnijiem, kas visu cilvēci rauj augšup. Latvietis ir viena mirdzoša šķautne cilvēces dārgakmenim. Iznīkstot manai tautai, cilvēce zaudēs vienu no cilvēcīgās izpausmes veidiem. To, ko darīs latviešu tauta, to neviena cita nekad vairs neiespēs. Cilvēces dēļ es turu par pienākumu latvietim būt. 
Es esmu latvietis Dieva dēļ. Es pieņemu, ka Dievs ir.  Lielākie mūslaiku zinātnieki mūs pārliecinājuši, ka visa plašā zinātne nav nekas vairāk kā hipotēžu sistēma, ar kuru tikai apmēram tiek izskaidroti daži reālās pasaules aspekti. Bet ja Dieva hipotēze man izskaidro vēl dažus citus šīs pasaules aspektus, kāpēc lai es tos nepieņemtu? Es pieņemu, ka katrai tautai ir s a v s  D i e v a  a i c i n ā j u m s, sava misija. (..) Kaut ko dievišķu lemts atnest arī latviešu tautai. Es gribu būt latvietis tā Dieva dēļ, kas man licis piedzimt kā latviešu tautas loceklim.”
Ernests Brastiņš 1934. gadā < Latviskās Latvijas labad. Mājieni un aicinājumi >1950. E.Brastiņa fonds. Hannoverā.
Konferences mērķis:
Stiprināt Latviešu tautas pašapziņu.
Noteikt savdabīgo kultūru (kultūras patību) kā identitātes pamatu un tās pamatvērtību, ieteiks visādi atbalstīt darbību, kas nodrošina "etnosu futu (futu for ethno)" - tautas kā nācijas izdzīvošanu nākotnē.
Sekmēt zinātnieku, nozaru profesionāļu, varas pārstāvju, nevalstisko organizāciju, izglītojošo iestāžu pārstāvju un uzņēmēju savstarpējo sapratni un sadarbību tradicionālās kultūras un vēstures padziļinātā izpētē un vienotību tautas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas pamatvirzienu veidošanā.

PROGRAMMA

9.00 Reģistrācija
9.45
LU rektora, profesora M. Auziņa uzruna
Kultūras ministrijas pārstāvja uzruna
Organizatoru pārstāvja uzruna


I. daļa
Vada rakstniece Eva Mārtuža (ĒTL).

Būt latvietim (būt tautai) – sevis dēļ, cilvēces dēļ, Dieva dēļ!

10.00 - 12. 15

 1. "Latvisko, valstisko un vispārcilvēcisko vērtību apguve Latvijas skolās" Ina Druviete, akadēmiķe /15'
 2. "No seno baltu dievestības līdz mūsdienu dzīves ziņai – nācijas tapšana." Muntis Auns, Dr. hist. /15'
 3. "Postkoloniālais sindroms Latvijas garīgajā dzīvē un kultūrā." Sigma Ankrava, Prof., Dr. h. philol. /15’
 4. "Audiovizuālie mediji kā valsts un personību stabilizējošie un destabilizējošie faktori, to loma nacionālas idejas uzturēšanā. Mediju atbildība." Agris Liepiņš, mākslinieks, rakstnieks /15’
 5. "Dievturība šodien." Anna Lieckalniņa, LU Teoloģijas maģistrante /15’
 6. "Raksts un zīmes latviešu Deju svētku lieluzvedumu tradīcijā." Valdis Celms, mākslinieks, mākslas zinātņu maģistrs, semiotiķis /15'
 7. "Nacionālas kultūras uzstādījums - latviskā kultūra - Eiropas kultūras identitātes daļa. Dziesmu un deju svētku filosofiskā nozīme." Jānis Purviņš, Deju svētku virsvadītājs. /15'
 8. "Zaļā dzīvesziņa kā sens latviešu pasaules uzskats ." Anitra Tooma, žurnāliste, Vides Vēstis. /15'
12.15 – 12.30 Atbildes uz jautājumiem
12.30 – 13.00 Kafijas pauze/pusdienas


II. daļa

Vada ĒTL valdes locekle Anna Lieckalniņa.

13.00 – 15.00
Latviskās kultūras pastāvēšanas stratēģiskas vīzijas tēli un vērtības.

 1. "Latviskuma izpratne kā kultūras process. Pilskalni- pieejamās zināšanas par Latvijas senāko pagātni." Juris Tālivaldis Urtāns, Dr. phil., prof., /15’
 2. "Latvietis jaunā laikmeta realitātē. Tatjana Volkova, Dr., prof. /15’
 3. "E. Brastiņa reliģisko ideju iedzīvināšana mūsdienu likumos" Dāvis Stalts, politiķis, mūziķis un žurnālists. /15’
 4. "Likteņdārzs: tradicionālās latviešu reliģijas atdzimšana." Elizabete Taivāne, Dr. h. Philol. 15'
 5. "Latviskās vērtības mūsdienu literatūrā." Otto Ozols, rakstnieks /15’
 6. "IDE reliģiozitāte un latviskā dzīvesziņa/dievturība." Guntis Kalnietis, ārsts, LDS savietis / 15'
 7. "Latviski senais apģērbs un tā sakrālā nozīme." Ieva Pīgozne / 15'
 8. "Latvisko vērtību konteksts Eiropā; globālais tīmeklis un globālais latvietis." Sandra Kalniete, ES deputāte./ 15'

15.00 Debates
15.30 Konferences rezolūcijas nolasīšana, apspriešana un rezolūcijas pieņemšana

Konferences mērķauditorija:
Latvieši un citu tautību Latvijas iedzīvotāji, kuri ir ieinteresēti savas personības izaugsmē caur nacionālās pašapziņas stabilizēšanu un tradicionālās dzīvesziņas pielietošanu ikdienā.
Plānots, ka konferenci apmeklēs aptuveni 200 dalībnieku.
Konferences valoda:
Konferences valoda ir latviešu.
Konferences norises vieta un laiks:
Latvijas Universitātes Lielajā aulā 2014. gada 4. aprīlī


Konferenci organizē:
NVO “Ētikas Tilts Latvijā” (ĒTL),
sadarbībā ar:
LU Teoloģijas fakultāti,
Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju,
Radošo apvienību Dzīvotprieks,
Latviskās dzīvesziņas centru Zaltis


Līdz 2014. g. 25. martam lūdzam elektroniski pieteikt dalību konferencē.

Konferences dalībnieki (ja nepieciešams) saņems apliecinājumu par dalību konferencē.


Papildus informācija būs pieejama konferences informatīvajā vietnē: www.dzivotprieks.lv


13 februāris, 2014

SŪTĪT MĪLESTĪBU

13.02.2014. laikrakstā Kurzemes Vārds publicēta intervija:

PARUNĀSIM PAR TO

Daiga Lutere:

Voldis Prancāns sacīja, ka zinību apguve Profesionālās dziedniecības akadēmijā bija intuīcijas vadīta nepieciešamība viņa garīgajai attīstībai. Akadēmijā lekcijas lasīja vairāk nekā trīsdesmit profesionālu dziednieku, ekstrasensu, psihologu, mediķu u.c. Tagad V.Prancāns pats ir sertificēts dziednieks un ekstrasenss, izveidojis biedrību "Viedums". Lūk, viņa pārdomas un atziņas.

     Mācībstundas dvēselei
Redzi, viena lieta ir pazīt un lepoties ar savas tautas kultūras bagātībām, bet daudz būtiskāk - tās reāli izmantot savā dzīvē. Mēs esam pieņēmuši, ka katram cilvēkam ir dvēsele, taču pastāv arī reāla energoinformatīva substance, ko sauc par tautas dvēseli. Ja mēs piekopjam svešas reliģijas, kalpojam svešām tautām, mūsējā nīkuļo. Tāpat tagad varu teikt, ka nav nāves. Man vajadzēja vairākus gadus pavadīt kapsētu pārvaldē, lai to izjustu, kaut vēl jaunībā biju lasījis gudrajo atziņu, ka nāve ir neatņemama dzīves sastāvdaļa.
Cilvēks sastāv no trim daļām: gara, dvēseles un miesas. Mūsdienās aizvien vairāk arī akadēmisko aprindu zinātnieki gatavi to pieņemt. Fiziskā ķermeņa sabrukšana nav cilvēka nāve. Es neesmu šis ķermenis. Fizisko iemiesošanos dvēsele var veikt neskaitāmas reizes. Ja kāds man lūdz ielūkoties savā iepriekšējā dzīvē, tad jautāju, kurā īsti no daudzajām, jo tas nav svarīgi. Vajag pildīt dvēseles pašreizējos uzdevumus tagad - šajā dzīvē. Katra dvēsele iemiesojas ar mērķi iegūt konkrētu, tieši šai dvēselei vajadzīgu pieredzi, no kuras izdarītie secinājumi kļūst par ieguvumu garīgajai attīstībai.

    Veselība
Uzskatu, ka savu veselību var atgūt tikai cilvēks pats. Mums ir daudz valsts un pašvaldības iestāžu, kuru nosaukumos ir vārds "veselība". Taču tas nav korekti, jo tās organizē slimošanu vai ārstēšanu, nevis uzņemas atbildību par manu veselību. Jāsaprot, ka atbildība par personīgo veselību ir tikai katra paša rokās. Esmu ieguvis pārliecību, ka cilvēka veselību veido gara, dvēseles un miesas kopība - veselums. Fiziskajā plānā jeb miesā parādās tikai sekas no dvēseliski neizpildītajiem uzdevumiem.
Mums katram ir ne tikai fiziskais, bet arī 12 smalkie ķermeņi, kas ir sasaistē ar fizisko caur informatīvi enerģētiskajiem centriem jeb čakrām. Katram smalkajam ķermenim ir savas funkcijas, un cilvēka dvēseles uzdevumi ir „ierakstīti” šajos 12 ķermeņos. Ja mājasdarbs netiek pildīts, tad atbilstošajā čakrā pietrūkst enerģijas un tās ietekmes zonā esošie orgāni un sistēmas sāk nīkuļot. Ja šo situāciju ignorējam, parādās slimības simptomi. Bet to cēlonis nav fiziskajā plānā, bet gan neizpildītajos uzdevumos. Labs dziednieks var redzēt, cik daudz enerģijas ir katrā čakrā. Izskaidrojot situāciju, klients saprot, kas darāms, lai tiktu pie veselības. Nejaušību dzīvē nav. Nav arī sliktas pieredzes. Viss, kas ar mums notiek, ir tādēļ, lai mēs no piedzīvotā izdarītu pareizos secinājumus. Kad uzdevums ir izpildīts, enerģija atjaunojas un slimības pazūd. Jebkuras.
Attiecības
  Cilvēkiem dzīvē mēdz būt visdažādākās attiecības. Tiek piedzīvotas iemīlēšanās un šķiršanās. No katrām attiecībām mums ar pateicību jāpieņem tas, ko tajās esam ieguvuši. Atcerieties - otru cilvēku nav iespējams pārtaisīt! Jo katra dvēsele ir suverēna. Tas attiecas arī uz ģimenes locekļiem, attiecībās ar kuriem jāizslēdz privātīpašnieciskums. Mēs varam mainīt tikai savu attieksmi, uzskatus, pasaules uztveri, un tā katram ir individuāla. Tava pasaule nekad nebūs līdzīga manējai. Par kaut ko, kas mūs abus saista, varam parunāt, varbūt pat vienoties par sadarbību, bet katram pašam jābūvē sava pasaule. Mēs to veidojam no elementiem, uz kuriem īpaši koncentrējam uzmanību. Tā ir tikai mana izvēle, vai, piemēram, parkā priecājos par dziedošu putniņu vai gānos par suņu kakām.
Sirds gudrība
    Sirds čakra ir centrālā mūsu ķermenī, gādā par saskaņu jeb harmoniju starp visiem smalkajiem ķermeņiem, jo to uzdevumi var būt arī pretrunīgi. Mēdzam teikt: "Tu salauzi manu sirdi!" vai "Man sirds iekrita papēžos." Tūkstošiem gadu latvieši zinājuši šos teicienus un mums šīs patiesības nav jāmeklē ne pie hinduistiem, ne kaut kur citur. Visa nepieciešamā sirds gudrība ir mūsu pašu Dainās un sakāmvārdos. Tie ir mūsu īstie Svētie raksti. To atgādināja arī Vaira Vīķe-Freiberga, ka vispirms jāsāk ar savas identitātes apzināšanos, jo tikai tad latvieši Latvijā var iegūt jēgpilnu dzīvi, kas ir laimes priekšnoteikums. Vismaz 800 gadus mūs mēģinājuši padarīt par skrūvītēm svešā mehānismā, par kalpiem svešiem dieviem. Bet mūsu senči nekad nav bijuši bezdievji. Latvju Dainu Dievs ir labsirdīgs un mīļš. Kad latvietis vēršas pie Dieva pēc padoma, tas arī vienmēr tiek saņemts. Latviešu Dievam nav nekādas līdzības ar ebreju Jahvi. Dainās nav pasaules duālisma un ļaunuma personifikācijas. Ir svarīgi apzināt savas tautas sakrālos priekšstatus, garīgo satversmi, ko par savas dzīvības cenu aizstāvējuši neskaitāmi tūkstoši mūsu senču .
Tie ļaudis, kuri sludina, ka ir neticīgi, varbūt tomēr intuitīvi jūt, ka pastāv kāds augstāks spēks, kaut kas vairāk par šo fizisko realitāti. Bērēs, kad tuvinieki stāv pie aizgājēja kapa, gluži vai redzams ir jautājums, kas rosās viņu galvās: "Vai tiešām tas ir viss?!". Varu apliecināt, ka nē, nav viss. Arī mūsu senči to lieliski zināja, jo ne velti latviešiem ir veļi, aizgājušo tuvinieku astrālie dvīņi, ar kuriem iespējams sazināties. Daži to veic sapņos, citi redz vai citādi jūt viņu klātbūtni. Senču dvēseles sniedz mums savu spēku un atbalstu sarežģītās dzīves situācijās. Izsenis mēs esam rudenī veltījuši laiku veļu godināšanai. Kristietības ietekmē šī tradīcija pārvērsta par mirušo piemiņas dienu.
     Kas ir ļaunums?
   Ļaunums principā neeksistē. Kādu redzam ļaunu cilvēku? Niknu, vārdos asu, uzbrūkošu, dusmīgu. Dziednieks redz, ka viņam trūkst mīlestības. Tas ir nedabiski, jo Dievišķās mīlestības okeāns ir neizmērojami liels un mums ir privilēģija to ņemt, lai dotu tālāk citiem - neierobežotā daudzumā.
Smeliet no šī dievišķā okeāna un dāviniet visiem, kuriem vajag! Sūtiet to domās kā dāvanu paciņu, piemēram, vienmēr neapmierinātajai vīramātei, dusmīgajam priekšniekam, utt.! Pēc šāda domu sūtījuma saņemšanas adresāti brīnumainā kārtā kļūst laipnāki. Mīlestība mums katram ir vitāli nepieciešama. Cilvēki jūtas nelaimīgi, jo viņiem trūkst mīlestības un nav saprašanas, kur to ņemt. Tāpat kā suņi cīnās ap vienu kaulu, tā mēs plēšamies - kuram piederēs pēdējais vārds. Kurš to izcīna, tam uz īsu brīdi tiek gribētais enerģijas kumoss. Patiesībā tā ir bezjēdzīga cīņa, jo Visumā – Dieva ķermenī enerģijas pietiek visiem. Dažreiz ir vērts oponentam veltīt kādu labu domu. Tad tu kļūsti par tādu kā mīlestības sūkni un automātiski ar to piepildies. Dod un saņemsi caur to arī pats! Tik vienkārši.

22 janvāris, 2014

Godināsim dižu baltu Dievatziņas kopēju!

http://feedproxy.google.com/~r/LatvijasDievtuuSadraudze/~3/dgz_nPBw8Us/vinsaule-aizgajis-jonas-trinkunas.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email