17 novembris, 2012

RAINIS PAR LATVIEŠU TICĪBU

Viss nu ir sasniegts, Latvija ir, - bet mums nav vieglāk.
(KR 15, 231.)

Katru gadu pīšļu kārta
Virsū bira atmiņai.
Simtu gadu putekļos
Nost atmiņa nosmakusi.
(KR 14, 64.)

Ej, vāci tevi sauc un jaunais Dievs!
Ej, pārdod tēviju un posti tautu!
(KR 14, 45. – Ģimnāzijas gadu ”Imanta”)

 Dabas tautas labsirdīgas visur, naivas, - top uzveiktas ne vien caur varu, bet arī viltu.
(KR 14, 96.)

Kad Imants nav bijis, - tad viņš būs.
(KR 14,97.)

Imanta top celts no tautas. Kas naida spēks? Kas grib, lai Imanta guļ? Bailīgie, melnie vai dogmatiķi – kosmopolīti.
(KR,14 107.)

Imantam: Tu neesi tas, kā priekšā krīt zemē, bet tu tas, kā priekšā ceļas augšā un top brīvs un liels...
(KR14,122.)

 Imants. Divu kultūru pasaules:
1) senā, aizvēsturiskā maigā, brīva enerģija, nekoncentrēta;
2) kristīgā, liekuļotā, koncentrētā uzvaras gūšana.
(KR14, 140.)

 Pārgalvīgam būt, tas nozīmē būt brīvam. Brīvam būt, tas nozīmē būt pašam, būt stipram, lielam, centīgam, pieticīgam.
(KR 14, 229.)

Tu tik raugs masā, pasaulē, - tu vari pacelties pār viņu, bet brīvs tiksi tikai līdz ar viņu.
(KR 14, 270.)

Ja arī visa tauta nedzīvo jauno lielo dzīvi, ja lielākā daļa vēl vecā parašā, tad tomēr jaunais jau ir uzziedējis, kad viņš parādījies nedaudzajos.
(KR 14. 271.lpp.)

Jāuzmeklē vēsturē, kad bijuši laimīgi laiki un tad jāizzina to cēloņus.
(KR 14, 290.)

Mēs nākam piepildīt visas prasības, visas pasaules ilgas, ne vien materiālo cilvēces labklājību, bet arī garīgo.
(Kr 15, 95.)

Tu neprātīgā tauta, vai tad mūžam
Tu ļausies ziedoties, kā upurjērs?
Ver acis vaļā, negul`, piecelies . .
(KR 15, 117.)

Tautai pašai jāizšķiras, jāizcīnās iekšēji, vai grib būt patstāvīga!
(KR 15, 127)


Skaistums ir vienīgais mierinājums būtības vieglumam.
Tautas dziesmas dziedot, latvji nemanīja verdzību un klausību.
(KR 15, 332.)

. . mēs vēl par maz saprotam mūsu tautas dziesmu: mūsu laime tikai, ka mēs viņai vēl stāvam tuvu, tuvāk nekā citas Eiropas tautas savām dziesmām.
(KR 17, 67.)

Patiesība ir ļaudīm grūtāk saprotama nekā nepatiesība, jo patiesība ir organiska un dabiska un kā tāda meklējama un izlobāma. Nepatiesība turpretī ir mākslīgi taisīta, zināmam gadījumam un zināmai saprašanas spējai piemērota.
(KR 17, 200.)

Kas pārskata, tas pārskatās. Kas piedod, to noliek par vainīgo. Kas atlaiž, to piesien pašu. Kas dod, tam atņem. Kas labsirdīgs, to ved pakārt. Tā ir vecā kārtība. Viņas ticība ir kristīga, viņas augstākā pakāpe ir militārisms. Vai! tai jaunai kustībai, kas grib mācīties no tās un karot ar tās ieročiem.
(KR 17, 202.)

Mēs spējam šo zemi ierīkot tik labi, kā savas mājas. Bet jādara tas ir mums pašiem.
(KR 17, 205.)

Jūs brīnāties, ka cilvēki ir ļauni un visus tura par ļauniem. Bet jūs taču zināt un sakāt, ka visa dzīve pamatota uz egoismu, pašlabumu un citļaunumu. Jūsu brīnīšanās norāda, ka jūs iekšēji vēlētos citu pamatu dzīvei. Nu tad laužat šo pamatu!
(KR 17, 206.)

Kas nav svēts pats, tas meklē svētos un svētnīcas.
(KR 17, 211.)

Tā ir sabiedrības neveselības un nākoša sabrukuma zīme, ka viņa netic vairs garīgiem spēkiem, bet tikai rupjai varai, kaujamiem ieročiem un naudai.
(KR 17, 214.)

Dievs ir meklēts pa visu pasauli, debesīs un saulē, aizsaulē, gaisā un gaismā, pērkonī, visā dabā, ugunī un ūdenī, kokos un kustoņos, dzīvē un nāvē, bet visretāk tur, kur viņš dzimis un audzis un palicis – cilvēka sirdī.
(KR 17. 224.)

Tev dzīvē teiks visādos veidos: skaistais un labais ir augstākais, ar to apmierinies un nemeklē tālāk – nesaplūkā puķi, no ziņkārības dzīts.
Netici! – Tevi grib noturēt pusceļā: ej lidz galam, kurš ir tikai patiesība.
(KR 17, 226.)

Patiesībā dienā un dzīvē ir visa bagātība, visa būtība. Ārpus tās ir nebūtība, bet neaizmirstat, ka nebūtība, - tas nav nekas.
(KR 17, 228.)

Mūsu laikos augstākā prasība ir pēc dvēseles brīvības un attīstības, un pēc visas līdzšinējās dzīves pārvēršanas uz skaistumu, kā dvēseles uzdevumu. Vai ir ticība, kas izpildītu šo augstāko prasību?
(KR 17. 231.)

Lielās lietās mēs tagad nepaspējam domāt reizē vienu vien domu un darot vienu vien darbu. Nākotnē kā normu vajadzēs domāt daudzas domas reizē.
(KR 17, 235.)

Kas mirst priekš idejas, dzīvo pēc nāves kā spēks. Visi citi pēc nāves dzīvo tikai kā viela.
(KR 17, 236.)

Nepietiek savu apspiedēju pārvarēt ar rupju varu, vajaga viņu pārvarēt garīgi un no viņa dzīves likumiem atsvabināties. Kas ir kūtrs vai nespējīgs to darīt, taps atkal apspiedēja vergs arī materiālā ziņā. Te draud jaunām patībām un tautām vislielākās briesmas.
(KR 17. 238.)

. . Mēs esam vēstures attīstības gaitā tikuši aizvien nelaimīgāki, un nu mēs gandrīz vairs nevaram izturēt. Ir jānāk pārmaiņai - tā jāatrod.
(KR 17, 248.)

Par reliģioziem jautājumiem nerunā patiesību tādēļ, ka tas ir bīstami. Jo reliģija nav sirdsapziņas, bet valsts vadības lieta.
(KR 17, 253.)

Nicināt var cilvēku ne tādēļ, ka viņš garīgi stāv zemāk, bet tādēļ, ka viņš, garīgi zemāk būdams, apspiež garīgi augstāk stāvošo.
(KR 17, 253.)

Filozofiskās sistēmas dogmas bieži ir vienīgi pārpratumi.
(Kr 24, 59.)

Griba tikt pie patiesības ir mūsu patiesība.
(KR 24, 59.)

. . Es novērsos no šīs patiesības, jo tā nebija taisnīga un tātad arī nevarēja būt īstā patiesība.
(KR 24, 63.)

. . Pasaulē, kur viss dibināts uz meliem, patiesība var tikt lietota tikai par aizsegu mazām veikala interesēm, nekas nemainās, ja šīs veikala intereses ir dvēseliskas. . Faktiski visu dara tikai aiz patmīlas un savtīguma, bet šajā sagandētajā melu pasaulē negrib un nevar to atzīt, citādi taču būtu bez maizes visi tie tūkstoši tikumības sargātāju - kā priesteri, dzejnieki un rakstnieki, prese, ideologi un vienkārši idioti, tiesneši un advokāti līdz ar policiju un administrāciju un valsti, utt.utt.
(KR 24, 65.)

Runa nav par jaunas domas nojaušanu un domāšanu, bet par izdomāšanu līdz galam, izskaidrošanu citiem. Tikai tā ir panākumi vēsturē. Domu domāt un pielietot tad, ja masa ir tiktāļu – to saprast un izmantot ...
(KR 24, 73.)

Patiesība ir darbs, meli ir slinkums . .
(KR 24, 74.)

Eiropietis kā pastāvīgs karotājs ir pieradis pie disciplīnas, varas un spaidiem, ir visu iekārtojis pēc saviem kareiviskajiem ieradumiem: savu valsti, savu ekonomisko dzīvi (laupīšana un izmantošana) , savu morāli ( viss dibināts uz baušļa ”TEV BŪS!”) un visbeidzot savu dievu, pašu augstāko karakungu, kurš morālisko kārtību ir iekārtojis militāri. Eiropietis ir tik dziļi iedzīvojies militārajos spaidos, ka arī visbrīvākie gari nespēj iztikt bez tiem.
(KR 24, 94.)

Kristīgas mīlestības ideāls nav humanitātes jeb cilvēkmīlestības ideāls, kā maldīgi tagad vēl domā. Šie abi ideāli izslēdz viens otru: kristīgā mīlestība ir humanitātes lielākā pretiniece. Kristīgā mācība prasa pilnīgu altruismu, padošanos citiem par labu, kas ir pārdabiski. Patiesībā šī pārdabas vara ir sabiedriska vara. Tās gribētais panākums un mērķis ir: status quo uzturēšana; viņas līdzekļi: apgādība no augšas, no pārdabiskas varas, kurai zemē ir priekšstāve valsts vara.
(KR 24, 286.)


Bet Buddha attīstību aizved galā uz nekustību, uz Vedantu, beigās ir pati sevis noliedzēja un apzinīgi meklē nirvanu, nekustību, kā glābiņu no dzīvības un kustības. Kristus gan ir arī karotājs, bet tomēr grib visu novest dievā un mierā.
Man vajaga jaunu filozofiju, kura negrib kustību dēļ miera, dzīvību dēļ nāves, - bet kustību dēļ kustības, dzīvību dēļ dzīvības, negrib būt ierocis ienaidnieku rokā, bet grib būt pats un sev pašam, grib visu pārvarēt kustībā. Arī mūžam nekustamo, arī pagātni, visu mieru un visas nāves pagātni padarīt par dzīvu un kustīgu. Dara arī pagātni attīstīgu, pārveidojot viņu mūsu apziņā. .
(KR 24, 429.))

Ir lielas netaisnības, kuras neviens nesajūt. Veseli laikmeti, t.i., simti miljoni cilvēku simtos gados neapmana netaisnību. Un tomēr par to lietu runā.Cik ļoti šaurs ir cilvēku prāts un cik kūtrs.
(KR 24, 497.)

Tautai vajga būt kādas dzīves dziņas uz nākotni un kādas dzīvas atmiņas no lielas, lepnas pagātnes: tās ir sastāvdaļas viņas dvēselē, kura ir dzīves griba. Bez tās tauta zūd. Ar to tauta nezūd arī nomirdama, jo paliek šīs dzīvās dvēseles darbi kā tālāk darbīga kustība. Žīdus kā tautu uztura ne vien viņu pagātne, sena ticība, bet arī nākotnes dziņa uz mantas krāšanu: visa tauta ir liela kliķe, kompānija veikalam. Uz to mēs nevaram dibināt savu nākotni un dvēseli: mums nau tādu pagātnes mantojumu: dievticības un mantkārības kopojums: nau tādu vingrinājumu krāšanā un raušanā, nau to jau gatavo naudas krājumu. Bet mēs nevaram uz to dibināties arī tādēļ, ka šīs pamats tomēr nau diezgan stiprs. Nākotnē neuzvarēs nedzīva manta, bet dzīvs gars. Uz to dibināsim savu dvēseli. Dzīva dziņa uz nākotni: uz izglītību mums ir, vajga dziņu padziļināt uz mākslām un zinībām, un uz reliģiju. Pagātnes mums nau tādēļ mums nau lepnuma. . . Mums tas jāceļ. Senā ticība un tautas dziesmas var būt pamats lepnumam un pārākumam pār citiem. . Tas mūs saturēs kopā kā tautu, tas mūsu lepnums.
(KR 24, 670.)

Dibināt kultūras misionāru biedrību. Lai misija neuzspiež kristīgas ticības tautām, kurām pašām ticības varbūt augstākas. Lai neuzspiež kapitālismu un viņa tehnisko kultūru un garīgo mežonību. Lai nes tikai zinātni un garīgo kultūru, kādu prasa tai tautas: medicīnu, higiēnu, poēziju, mūziku.
(KR 24,681.)

Kāds reliģijas veids jaunais?
Jāpieslēdzas pie vecā, uzturot kultūras sakarus un sevi rādot visu kultūras vēsturi.
Uzturējusi visu pirmatnību līdz šai dienai pilnā skaidrībā latviešu ticība. .
Bet latvju tautas dziesmu dzeja ir dzīva, jo darbojas ap tagadni. . Reliģija ir tikai dzīves un tagadnes poēzija . . mēs vairs nevaram aizmirst, ka saule ir saule, ne persona, ka pērkons ir pērkons, ne persona. . mēs dosim cilvēcei jaunu ticību.
Aiz mums stāv tautas dziesmas un tauta pati.
( KR 24, 668-669.)


1 komentārs: